Пешића језеро

Име језера Географска ширина Географска дужина Надморска висина Дубина Планина
Пешића језеро  42.855325°  19.688648° 1820 8.4 Бјеласица

 

Пешића језеро је друго по површини на Бјеласици. Налази се у изворишној области Пешића потока, који је познат и под именом Језерштица. Пешића поток представља једну од саставница Бистрице, леве притоке Лима. Долина Пешића потока и његова изворишна област назива се Пешића рупа. Географске координате језера су 19°41'30" ИГД и 42°51'25" СГШ, а надморска висина 1.820 m. До језера се може доћи из долине Лима, шумским путем уз реку Бистрицу, а затим стазом поред села Лубнице уз Јеловицу и Пешића поток. Из долине Равне ријеке, са асфалтног пута Бијело Поље - Мојковац, на Пешића језеро се долази преко села Мајсторовине, катуна пад Турјаком, Мокрог поља, Шишке и Релине. Из долине Таре до језера води стаза долином Мушовића ријеке, поред катуна Врањака и Зекове главе. Прилазни правци су напорни, јер су путеви и стазе лоши, неуређени и необележени.

 

Слика Пешића језера

 

 

 

Топографска карта  Пешића језера

 

 

 

Пешића језеро лежи у једном од најпространијих циркова на Бјеласици. Он представља изворишни облук Пешића потока. Цирк елипсастог облика налази се између највиших врхова Бјеласице: Црне главе (2.137 m) на NE, Зекове главе (2.116 m) на SW и Белила (2.059 m) на SE. Језерска вода испуњава део цирка који је ближи Зековој глави. Од изворишног облука Биоградске ријеке, у правцу запада, цирк Пешића језера одвојен је планинском косом апсолутне висине 1.965 m. Ширина косе у основи је 400-500 m, а на врху 10 m. Интензивном денудацијом, распадањем и разоравањем стена и регресивном ерозијом Биоградске ријеке, ширина и висина косе се смањују и развође помера ка Пешића језеру. Стране цирка су веома стрме. Угао нагиба местимично прелази 50°. Шумске вегетације нема, док је травната добро заступљена. Она спречава интензивнији развој ерозије и засипање језера. Цирк је отворен у правцу NE. У том смеру кретао се ледник вршећи ерозију стеновите основе и акумулацију моренског материјала. Извесна количина морена и обурваних блокова јавља се поред NE обале језера. Кроз овај материјал језерска отока је усекла своје корито и за време високих водостаја износи из језера знатну количину воде. Стеновити блокови и ситнији моренски материјал су од кречњака сиве и црвенкасте боје и шкриљаца. Од истих стена изграђен је највећи део цирка. Моренског материјала, који потиче из цирка Пешића језера, има у долини Пешића потока на висини од 1.600 m и на његовом ушћу у Јеловицу, на висини од 1.200 m. Ово указује на велику моћност и дужину ледника, који је за време најинтензивније фазе глацијације допирао до Јеловице, 5-7 km даље од цирка из којег је полазио. Овако велики ледник могао је да се формира само у пространом и дубоком цирку смештеном између највиших врхова Бјеласице.

Цирк Пешића језера нема јединствено, пространо и заравњено дно. То је последица селективне ерозије и различитог интензитета глацијације током плеистоцена. На ово указује Б. Ж. Милојевић истичући да је „... поред млађег стања (глацијације) када су глечери били циркусни, постојало и старије, када су глечери били знатно развијенији, и имали и језике, који су се спуштали низ долине... Како је овај цирк врло простран, то је из њега полазио већи глечер, који је и низ долину према SE даље допирао“ (14, 16-17). Поред преиздубљеног и на NE моренама заграђеног цирка у коме се налази језеро, постоји још неколико мањих удубљења. Једно од њих током целе године испуњено је водом и представља плитку локву. Друго се налази поред NW обале језера и за време високих водостаја чини са њим јединствену целину. У току лета површинска веза се прекида, али се мала количина воде одржава током целе године.

Пешића језеро је дугачко 290 m. Максимална ширина му је 165 m, а просечна 129 m. Дужа оса језера поклапа се са правцем  N-S. Дужина обалске линије током лета је 750 dо 800 m, а у пролеће 1.100 до 1.200 m. Западна обала је разуђенија oд источне, а северна од јужне. Разуђеност повећавају стеновити блокови који належу на обалу. Западни копнени приобални појас је под травнатом, а источни под деградираном шумском вегетацијом. Јужна обала је представљена плавином коју гради језерска притока. NE приобални појас је просечен коритом језерске отоке.

Максимална дубина језера је 8,4 m, а просечна 3,2 m. Зона највећих дубина налази се у централном делу језера, ближе источној него западној обали. Нагиби страна басена највећи су на истоку, а најмањи на југу. Јужни део језерског басена је плитак, јер га засипа језерска притока. Овај део језера је под бујном хидрофилном вегетацијом. Површина Пешића језера за време лета је 37.400 m2, а запремина 120.928 m3.

 

Таб. 19. - Површина и запремина воде испод и између изобата

Изобата

F u m2

W u m3

Изобата

F u m2

W u m3

0

37.400

120.936

0-2

15.920

58.880

2

21.480

62.056

2-4

8.680

34.280

4

12.800

27.796

4-6

6.560

19.040

6

6.240

8.536

6-8

4.160

9.320

8

2.080

416

8-8,4

1.040

416

Пешића језеро добија воду од падавина које се излучују на акваторију и сливају са непосредног слива. Знатну количину воде доноси стална језерска притока. За време нашег теренског истраживања (27. јула 1971. год.) њен протицај износио је 15  l/sec. Притока је дугачка 300 m, а настаје од врела у подножју Зекове главе и снежаника, који се због северне експозиције отапају до касног лета. Од врела до језера вода тече вишим делом дна цирка и 30 m пред ушћем рачва се у два рукавца. По димензијама пукотина на врелу, висини падавина и ширини корита, може се закључити да је протицај језерске притоке у пролеће око 100 l/sec. Језеро је тада богато водом и површински отиче. Отока, износи око 150 l/sec воде. У току лета Језерштицом отиче само 5-10 l/sec воде, а изузетно топлих лета она пресуши.

Вода Пешића језера је зеленкастоплаве боје. Светлија је у приобалном, а тамнија у централном делу басена. Максимална провидност је 6,8 m. Температура површинског слоја воде током лета је 14 до 17°C, према дубини опада до 6°C. На ниску температуру воде утичу велика надморска висина и вода притоке, која и за време лета не прелази 7°C.

Од хемијских особина језерске воде треба истаћи неутралну реакцију (рН = 7,1), потпуно одсуство нитрата, нитрита, амонијака, гвожђа и мангана. Укупна и карбонатна тврдоћа су мале, а количина сувог остатка износи 80 mg/l.

Пешића језеро је више пута порибљавано. Међутим, његов привредни значај је незнатан. Служи као појило за стоку која се за време лета напаса у његовој околини. Далеко од бољих путева, иако сликовито и привлачно, остало је ван интересовања туриста.